Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση αυτού του Ιστότοπου και της πλατφόρμας του λογισμικού εισαγωγής δεδομένων (εφεξής ενιαία ο «Ιστότοπος») διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).

Διαχειριστής του Ιστότοπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ που εδρεύει στην 3η Σεπτεμβρίου, αριθμ. 144, Αθήνα, Ελλάδα. (εφεξής ο «Διαχειριστής»)

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά, οι Όροι Χρήσης δεν ισχύουν για άλλους ιστότοπους ή offline δραστηριότητες του Διαχειριστή.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και την Πολιτική για τα Cookies. Οι Πολιτικές αυτές εξηγούν τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών, όπως για παράδειγμα τα είδη πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγουμε και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές.
Με τη χρήση του Ιστότοπου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, και ταυτόχρονα συναινείτε στη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies. Περαιτέρω, με τη χρήση του Ιστότοπου συμφωνείτε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και να τροποποιήσουμε τις ρυθμίσεις της συσκευής ή του υπολογιστή σας όσον αφορά την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή για εμάς η βελτιστοποίηση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν κάνετε χρήση του Ιστότοπου. Με την είσοδο σας στον Ιστότοπο αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε ενημερωθεί για τους Όρους Χρήσης και ότι είχατε πρόσβαση σε αυτούς. Συνεπώς, κάνοντας χρήση του Ιστότοπου, δηλώνετε τη συγκατάθεση σας και ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τότε δεν επιτρέπεται να συνεχίσετε με τη χρήση του Ιστότοπου.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σκοπός του Ιστότοπου.
2. Υποχρεώσεις Χρήστη.
3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που υπάρχουν στον Ιστότοπο.
4. Δικαιώματα Χρήστη στη χρήση του Ιστότοπου.
5. Σύνδεσμοι (links) στον Ιστότοπο.
6. Σύνδεσμοι (links) από τον Ιστότοπο.
7. Αναστολή ή τερματισμός της πρόσβασης.
8. Γεγονότα πέρα από την σφαίρα ελέγχου του Διαχειριστή.
9. Εγγυήσεις και Αποποιήσεις Ευθυνών.
10. Ευθύνες και αποζημιώσεις.
11. Ο τρόπος με τον οποίο οι παρόντες Όροι Χρήσης αλληλεπιδρούν με τις τεχνικές συλλογής πληροφοριών.
12. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο.
13. Άλλες Γενικές Διατάξεις που θα πρέπει να γνωρίζετε.
14. Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης.
15. Επικοινωνία και Υποβολή Παραπόνων.

Γ. ΟΡΟΙ

1. Σκοπός του Ιστότοπου.
Αυτός ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την συγκέντρωση και ταξινόμηση πληροφοριών ασφαλείας ουσιών ή μειγμάτων που διατίθενται στην αγορά από συμβεβλημένους χρήστες, καθώς και την παροχή πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες με μορφή καρτών (WICs) σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον Παραγωγό ή τον εισαγωγέα, έως τον αποθηκευτή ή τον διανομέα, τον επαγγελματία που χρησιμοποιεί το προϊόν, αλλά και σε απλούς καταναλωτές . Το πρόγραμμα LIFE+ READ επιτρέπει στους διακινητές των προαναφερθέντων ουσιών και μειγμάτων (Χρήστες) να εισάγουν έγγραφα SDS (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - ΔΔΑ) που έχουν στη κατοχή των με μια απλή διαδικασία μέσα από οποιονδήποτε υπολογιστή ή άλλη συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο. Κάθε Χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει κατ’ αρχήν εγγραφή στον Ιστότοπο. Αυτό συμβαίνει μια φορά και επιτρέπει στο Χρήστη να εισέρχεται σε μια αποκλειστική για αυτόν περιοχή, όπου μπορεί να εισάγει, καθώς και να αφαιρεί τα ΔΔΑ. Ο Διαχειριστής μέσω των χειριστών του λογισμικού επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισάγονται και δημιουργεί τις συνοπτικές κάρτες (WICs) που εμφανίζονται στον Ιστότοπο σε χωριστή ιστοσελίδα και μπορούν να αναγνωστούν τόσο από τους συμβεβλημένους χρήστες (εφεξής «Χρήστης» ή «Χρήστες»)που παρεχώρησαν τα δεδομένα, όσο και από τους Επισκέπτες που χωρίς εγγραφή μπορούν να εισέρχονται στον Ιστότοπο, προκειμένου να προσπορίζονται πληροφορίες για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν για την περάτωση των έργων τους (εφεξής «Επισκέπτης» ή «Επισκέπτες»). Τόσο τα έγγραφα SDS, όσο και οι συντομότερες εκδόσεις χάριν συντομίας αναφέρονται από κοινού ως Υλικό.

2. Υποχρεώσεις Χρηστών και Επισκεπτών.
2.1. Η ηλεκτρονική παραχώρηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων που τοποθετείτε στην αγορά τώρα και στο μέλλον όταν θα αναθεωρούνται. Η παραχώρηση αυτή θα πρέπει να γίνεται από τον Χρήστη σε ψηφιακή μορφή μέσω του διαδικτύου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή.

2.2. (α) Ο Χρήστης θα πρέπει να μεριμνήσει η χρήση του Ιστότοπου και των αναρτώμενων Δεδομένων να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία, κανονισμούς, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες προϋποθέσεις της κυβέρνησης, κυβερνητικής οργάνωσης ή ρυθμιστικής αρχής ή άλλο αρμόδιο φορέα.
(β) Ο Ιστότοπος ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να χρησιμοποιείται από τους χρήστες ή στο σημείο που είναι εφικτό από τους Επισκέπτες κατά περίπτωση:
(i) σε σχέση με ενέργειες ή παραλείψεις ποινικά κολάσιμες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή κατά της δημόσιας τάξης ή των ηθικών πρότυπων και κωδικών που ισχύουν.
(ii) για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της απάτης ή της τρομοκρατίας.
(iii) με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να είναι προσβλητικός, επιβλαβής, απειλητικός ή δυσφημιστικός ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης πορνογραφικού ή άσεμνου υλικού στη Πλατφόρμα ή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να περιέχει ιό ή άλλο κακόβουλο κωδικό).
(iv) με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει νομική υποχρέωση σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας) ή που παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου.
(v) με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προάγει τις διακρίσεις ή είναι να πιθανό να υποκινήσει μισός.
(vi) κάνοντας κατάχρηση των πληροφοριών μας ή του περιεχομένου μας στον Ιστότοπο χωρίς τα απαραίτητα δικαιώματα σε συνδυασμό με οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή
(vii) με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή προωθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
2.3. Κάθε φορά που ο Χρήστης χρησιμοποιεί λειτουργία του Ιστότοπου παρέχουσα την δυνατότητα να αναρτήσει περιεχόμενο ή σχόλια, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
2.4. Ο Διαχειριστής μπορεί να διαγράψει, αφαιρέσει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή σχόλιου που έχει αναρτηθεί παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης.
2.5. Αν και απαγορεύεται αυστηρά, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανίζεται στον Ιστότοπο περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι τέτοιο συμφωνείτε ότι θα επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ιστότοπο.
3.1. Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί προς χρήση από Χρήστες και για παροχή πρόσβασης σε Επισκέπτες. Κατά περίπτωση οι Χρήστες μπορούν είτε να αναρτήσουν ή / και να διαχειριστούν Υλικό ενώ τόσο οι Χρήστες όσο και οι Επισκέπτες μπορούν να λάβουν σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή σε απλό χαρτί τα κατά περίπτωση επιτρεπόμενα στοιχεία του Υλικού του Ιστότοπου για ίδια μη εμπορική, εκπαιδευτική, ιδιωτική, κατ’ οίκον χρήση μόνο υπό τον όρο απολύτου σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεδομένου ότι το Υλικό του Ιστότοπου τυγχάνει προστασίας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
3.2. Δεν επιτρέπεται να πωλείτε, αναπαράγετε, διανέμετε, εκθέτετε, εκτελείτε δημόσια, δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε παράγωγο ή δευτερεύον υλικό βασιζόμενο στο Υλικό του Ιστότοπου για σκοπούς εμπορικούς ή δημοσιότητας. Περαιτέρω το Υλικό δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται ή επικοινωνείται μέσω άλλη διαδικτυακής τοποθεσίας σε υπολογιστή δικτύου ή σε άλλο ψηφιακό μέσο για οποιαδήποτε σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης, η παρασχεθείσα δυνατότητα χρήσης του Ιστότοπου και του Υλικού διακόπτονται και οποιοδήποτε αντίγραφο του Υλικού πρέπει να επιστραφεί άμεσα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Υλικού θεωρείται ότι παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικότητας και δημοσιότητας καθώς και τους ισχύοντες κανόνες και πρακτικές νόμιμης επικοινωνίας.
3.3. Το Υλικό που παραχωρείται από τους Χρήστες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τους και παραχωρείται για τους σκοπούς του αποκλειστικά. Ο Διαχειριστής θα χειρίζεται το παραχωρούμενο Υλικό με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που αποκλείει κάθε άμεση ή έμμεση (επιλεκτική χρήση αυτού) εμπορική εκμετάλλευση, κοινοποίηση σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει και σχολιασμό των σε τρίτους.
3.4. Η ταυτοποίηση Χρήστη προς παραχωρούμενο Υλικό επιτρέπεται μόνο στο σημείο που προβλέπεται από το νόμο και σε οποιαδήποτε περίπτωση μετά από σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή του Ιστότοπου.

4. Δικαιώματα Χρηστών.
4.1. Εφόσον είστε Χρήστης και συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας παρέχουμε για τη δική σας εσωτερική χρήση, την περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια για να κατεβάσετε, αντιγράψετε, να προβάλετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και να χρησιμοποιήσετε το Υλικό που δημόσια εμφανίζεται στον Ιστότοπο, εφόσον δεν κάνετε κάτι από τα παρακάτω:
(α) να αφαιρέσετε, αλλοιώσετε ή νοθεύσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικό δικαίωμα, και άλλα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο Υλικό.
(β) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να διανείμετε εμπορικά ή με άλλο τρόπο να εκμεταλλευτείτε τον Ιστότοπο ή οτιδήποτε από το Υλικό αυτού καθώς επίσης και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οτιδήποτε από το Υλικό με τρόπο που να υποδεικνύει λανθασμένα οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ εσάς και εμάς ή των δικαιοπάροχων.
(γ) κατά παράβαση του νόμου και των χρηστών ηθών, προβαίνετε σε απομίμηση ή παραποίηση προϊόντος άλλου κατασκευαστή (reverse engineering), αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση, ανασυναρμολόγηση ή ανασύνθεση ή σε κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση οποιουδήποτε από τα στοιχεία και δεδομένα του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου προϊόντος, υπηρεσίας ή με μεθοδολογίες που μπορούν να τύχουν πρόσβασης μέσω του Ιστότοπου, ή σε απόπειρα ανεύρεσης και αποκάλυψης των πηγών των στοιχείων που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος για την παραγωγή περιεχομένου ή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου προϊόντος, υπηρεσίας ή μεθοδολογίας που είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου,
(δ) να εισάγετε ή να συνδέσετε οποιοδήποτε κωδικό, συσκευή, τεχνολογία ή προϊόν στον Ιστότοπο ή στο Υλικό, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, από αυτά που παρακολουθούν τον Ιστότοπο ή τους Χρήστες / Επισκέπτες του, ή επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία του Χρήστη / Επισκέπτη σε σχέση με την χρήση του Ιστότοπου ή με άλλο τρόπο επηρεάζουν αρνητικά τον Ιστότοπο, τους Χρήστες / Επισκέπτες του ή τον Διαχειριστή.
(ε) να χρησιμοποιείτε ή να εκμεταλλεύεστε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο Υλικό με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό εκτός αυτών που ρητά επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
4.2. Τα δικαιώματα Χρήστη τυγχάνουν κατ’ αναλογία εφαρμογής και επί των Επισκεπτών κατά αρμόζουσα περίπτωση.

5. Σύνδεσμοι (links) προς την Πλατφόρμα.
5.1. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε σε Ιστότοπο σας σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο υπό τους όρους ότι ο δικός σας Ιστότοπος (α) δεν υπονοεί ότι ο Διαχειριστής ή ο Ιστότοπος εγκρίνει ή στηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, (β) δεν παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες ή δυσφημεί ή με διαφορετικό τρόπο, κατά τη γνώμη μας, βλάπτει εμάς ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες μας, (γ) δεν περιέχει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως απεχθές, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο ή άλλως αποδοκιμαστέο (κατά τη δική μας γνώμη), και (δ) θα ανήκει και θα ελέγχεται από εσάς ή το πρόσωπο ή την οντότητα που τοποθετεί τον σύνδεσμο ή σας επιτρέπει τη τοποθέτηση του συνδέσμου.

5.2. Με τη τοποθέτηση συνδέσμου στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε και ότι θα συνεχίσετε να συμμορφώνεστε με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε που μπορεί να αντίκειται στους παρόντες Όρους, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τέτοιους συνδέσμους για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση του, ακόμη και αν υπάρχει συμμόρφωση με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

6. Σύνδεσμοι (links) από τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ή από ιστοσελίδες Τρίτων («Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»), συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι μπορεί να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εμάς.

7. Αναστολή ή τερματισμός της πρόσβασης.
7.1. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τη πρόσβαση στη χρήση του Ιστότοπου:
(α) Εάν κρίνει ότι η χρήση που γίνεται μπορεί να προκαλέσει τη παράβαση των κανονιστικών απαιτήσεων του Διαχειριστή,
(β) Εάν, εύλογα, πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ενάντια στους παρόντες Όρους Χρήσης ή το πνεύμα τους, ή αν έχετε παραβιάσει δικαιώματα μας (ή οποιουδήποτε Τρίτου),
(γ) Εάν παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους ουσιώδεις όρους των παρόντων Όρων Χρήσης και, εφόσον η παραβίαση μπορεί να αποκατασταθεί, εάν δεν έχετε αποκαταστήσει τέτοια παραβίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης από τον Διαχειριστή,
(δ) οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) ημερών.

7.2. Οι διατάξεις 9, 10 και 13 ισχύουν και μετά την τυχόν λήξη ισχύος για οποιονδήποτε λόγο των παρόντων Όρων Χρήσης.

8. Γεγονότα πέρα από τη σφαίρα ελέγχου μας.
Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω υποχρεώσεων της εμποδίζεται από γεγονός ή από ζητήματα πέραν της σφαίρας ελέγχου μας.

9. Εγγυήσεις και Αποποιήσεις Ευθυνών.
9.1. Ο Ιστότοπος και το Υλικό παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και:
(α) αναγνωρίζετε ότι ο Ιστότοπος δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή λάθη και συμφωνείτε ότι η ύπαρξη σφάλματος ή λάθους ήσσονος σημασίας δεν αποτελεί παραβίαση των Όρων Χρήσης.
(β) παραμένετε υπεύθυνοι για το δικό σας υλικό, περιεχόμενο και τυχόν άλλα στοιχεία που αναρτώνται από εσάς στον Ιστότοπο και παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back-ups) για τη προστασία του περιεχομένου σας και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων υπάρχουν στο λογαριασμό σας.
(γ) ο Διαχειριστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που τρίτοι οι οποίοι παράνομα απέκτησαν πρόσβαση στο λογαριασμό σας με σκοπό να καταχραστούν τη φύση και τη πρόθεση του Ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με τις κρατούσες πρακτικές και εμπειρία.
(δ) ο Διαχειριστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε σχέση με κλοπή ονόματος χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης χρήστη από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και
(ε) ο Διαχειριστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, τη πληρότητα, τη νομιμότητα, ή την αξιοπιστία του υλικού, που αναρτάται από τους Χρήστες.

9.2. Με την επιφύλαξη των ρητών απαιτήσεων και προϋποθέσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με το παρόν ο Διαχειριστής αποποιείται όλων των άλλων εγγυήσεων, όρων και προϋποθέσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου, σε σχέση με τον Ιστότοπο ή το Υλικό. Ο Διαχειριστής δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για οποιοδήποτε Υλικό, περιεχόμενο, λογισμικό, κείμενο, λήψη αρχείων (downloads), γραφικά και συνδέσμους (links), ή για αποτελέσματα που λήφθηκαν με τη χρήση του Ιστότοπου. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβή κώδικα.

10. Ευθύνες και αποζημιώσεις.
10.1. Ο Διαχειριστής και οι Χρήστες, με το παρόν αποκλείουν ρητά κάθε ευθύνη του Διαχειριστή έναντι άλλων Χρηστών ή Επισκεπτών σε σχέση με την χρήση ή τη πρόσβαση στον Ιστότοπο, ιδιαίτερα αλλά χωρίς περιορισμό, για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στον Ιστότοπο ή Υλικό ή αν ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος.
Επίσης ο Διαχειριστής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση:
(α) οικονομική ζημία ή
(β) βλάβη του ονόματος ή φήμης και πελατείας ή
(γ) ειδική, τυχαία, έμμεση παρεπόμενη απώλεια ή ζημία
από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου.

10.2. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν μπορεί να αποκλείσει ή να περιορίσει οποιαδήποτε ευθύνη του Διαχειριστή που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10.3. Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσουν τον Διαχειριστή σε σχέση με όλα τα έξοδα, υποχρεώσεις, απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί ή να προκύψουν σε σχέση με:
(α) οποιαδήποτε απαίτηση κάθε φύσης για περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο υλικό που αναρτήθηκε από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους και παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε Τρίτου και
(β) οποιαδήποτε απαίτηση κάθε φύσης για περιεχόμενο του Χρήστη ή άλλο υλικό που αναρτήθηκε από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα κάθε ατόμου.

11. Ο τρόπος με τον οποίο οι παρόντες Όροι Χρήσης αλληλεπιδρούν με τις τεχνικές συλλογής πληροφοριών.

Οι πρακτικές μας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την Πλατφόρμα, όπως είναι τα είδη πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με τους επισκέπτες της Πλατφόρμας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες διέπονται από τους όρους της Πολιτικής μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή τους όρους της Πολιτικής μας για τα Cookies.

12. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο.
(α) οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από ή σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση του Ιστότοπου ή με τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις του Διαχειριστή, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.
(β)Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής/συμβιβαστικής ρύθμισης/διακανονισμού οποιασδήποτε από τις τυχόν πιο πάνω διενέξεις, αρμόδια για την επίλυση τυγχάνουν τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.

13.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι πληροφορίες και το υλικό του Ιστότοπου παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτού αλλά και για την προβολή του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του Διαχειριστή. Δεν δηλώνουμε ότι το υλικό είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όλες της χώρες του κόσμου. Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με ευθύνη των χρηστών οι οποίοι αναμένεται πάντως να συμμορφώνονται προς τους κατά τόπους ισχύοντες νόμους, και έχοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο Υλικό μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες.
13.2. Σε περιπτώσεις νομικής ενέργειας σε σχέση με τον Ιστότοπο και την χρήση του, τα σχετικά δικαιώματα και απαιτήσεις παραγράφονται μετά από την συμπλήρωση 2 (δύο) ετών από τον χρόνο (ημέρα) που συνέβη το γεγονός (πράξη ή παράλειψη) την οποία αφορά η ασκούμενη νομική ενέργεια.
13.3. Ο Χρήστης δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής όμως έχει την ευχέρεια να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Αν συμβεί αυτό ο Διαχειριστής θα ενημερώσει με σχετική γραπτή ειδοποίηση.
13.4. Η μη άσκηση ή καθυστέρηση στην άσκηση δικαιώματος ή ένδικου μέσου που παρέχονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τον νόμο, δεν συνιστά παραίτηση από δικαίωμα ή ένδικο μέσο.
13.5. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη ή τμήμα της θα θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, και η νομιμότητα, εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζονται, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
13.6. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν μια συμφωνία ανάμεσα στους Χρήστες ή Επισκέπτες του Ιστότοπου και τον Διαχειριστή, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.
13.7. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Χρηστών ή Επισκεπτών και του Διαχειριστή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου, και αντικαθιστούν και καταργούν όλες τις τυχόν προηγούμενες συμφωνίες, σχέδια συμφωνιών, σχέδια ρυθμίσεων, δεσμεύσεις, εξασφαλιστικές συμβάσεις κάθε φύσης, μεταξύ των ίδιων μερών, είτε προφορικά είτε εγγράφως, σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο.

Ε. ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

14. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να προσθέτει στους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση («Επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης»). Ο Διαχειριστής ενημερώνει για τυχόν Επικαιροποιημένους Όρους Χρήσης μέσω ανάρτησης αυτών στον Ιστότοπο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμοι μέσω ενός συνδέσμου (link) στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου μετά τη ανάρτηση των Επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης αποτελεί και δηλώνει τη συμφωνία των Χρηστών η Επισκεπτών προς αυτούς. Επομένως, στη περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Χρήστες και Επισκέπτες να μελετήσουν τους Επικαιροποιημένους Όρους Χρήσης πριν κάνουν χρήση του Ιστότοπου. Οι Επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν από τον χρόνο της ανάρτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που μπορεί να καθορίζεται από αυτούς, και θα ισχύουν για τη χρήση του Ιστότοπου από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά.

Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

15.1. Αν ο Διαχειριστής χρειαστεί να επικοινωνήσει με κάποιον Χρήστη θα το κάνει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση που τυχόν έχει δοθεί από τον Χρήστη. Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή στη διεύθυνση που έχει δοθεί θα πρέπει ο Χρήστης να ενημερώσει τον Διαχειριστή σχετικά.
15.2. Όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή για περαιτέρω πληροφορίες ή για να υποβάλει κάποιο παράπονο, μπορεί να μας στείλει email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έκδοση 1.0
Ισχύουν από: 29 Ιανουαρίου 2015