News & Events

  • Aris Gorogias-HACI with Giuseppe Astarita-FEDERCHIMICAAris Gorogias-HACI with Giuseppe Astarita-FEDERCHIMICA
  • AudienceAudience
  • Peter Botschek-CEFICPeter Botschek-CEFIC
  • Vassos Efthymiadis-HACI PresidentVassos Efthymiadis-HACI President
  • Nuredin Kisyov-AGRIA SANuredin Kisyov-AGRIA SA
  • Theodora Kouloura-ELFE GROUP SATheodora Kouloura-ELFE GROUP SA
  • Aris Gorogias-HACI/Apostolos Noulis-HELLENIC LLOYD’SAris Gorogias-HACI/Apostolos Noulis-HELLENIC LLOYD’S
  • Yoncho Pelovski-BCCIYoncho Pelovski-BCCI
  • Panos Scarlatos- HACI General Director/Vassos Efthymiadis-HACI President/Giuseppe Astarita-FEDERCHMICAPanos Scarlatos- HACI General Director/Vassos Efthymiadis-HACI President/Giuseppe Astarita-FEDERCHMICA