ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Развитие на публична база данни, в която фирмите производители /вносители/ на химичните вещества за конструкциите и за професионалните почистващи препарати, ще могат да съхраняват и управляват своите информационни листи за безопасност.

Ще могат да предоставят различна информация за своите продукти, например:

  • Вероятното съдържание на съставки, които се считат за вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), биоакумулиращи се и токсични вещества PBT, PvBt, карциногенни, замърсяват околната среда и т.н.
  • Въглеродния отпечатък на продуктите им.
  • Вероятни удостоверения с етикета ECO или друга система удостоверяваща ECO.

Превръщането на Информационните листи за безопасност в Инструкционни карти за работното място (WICS) * за обслужването на професионалните ползватели, поради своята краткост. Превод на WICS на албански, сръбски и български език, за да се информират професионалистите емигранти що се отнася до рисковете при химичните съставки за тяхното здраве и за околната среда.

Промоцията на продуктите с екологичния знак на ЕС и на химичните продукти с ниски емисии на въглеродния отпечатък.

Приложението на Проекти с намален въглерод и изложения и семинари за въглеродно неутрални.

Развитието на методология, която може лесно да се пренесе в други европейски държави, чиито икономики се основават на малки и средни предприятия, с продукти, които се продават на множество дребни търговци и се използват от много самостоятелни професионалисти или любители, между които са и икономическите емигранти.

Предаването на резултатите на проекта READ на отговорните за това национални власти и на професионалните ползватели, за да се убедят повече фирми да участват със своите Информационни листи за безопасност в осведомеността на професионалните ползватели. Намаляване на нараняванията и на злополуките на работното място и освобождаването на химичните съставки в околната среда.