Pjesemarrje ne READ

Kompania
Personi kontaktit

* Fusha te domosdoshme

Memorandum i Mirekuptimit
Pervec formularit me larte, ju lutem te printoni Memorandumin e Mirekuptimit dhe te na e dergoni te plotesuar dhe te firmosur.

Une deklaroj pjesemarrjen time ne programin READ, ne baze te financimit te Bashkimit Europian , LIFE+, ne te cilin marrin pjese, Lidhja e Industrive Kimike Greke dhe Shoqata Mbaregreke e Ngjyrave Industriale, Vernikeve dhe Bojrave.

Per shkak te nevojave te programit synoj te ve ne dispozicion te Administratorit te projektit, SUSTCHEM ENGINEERING procesverbalet e te dhenave te sigurise te produkteve qe une disponoj ne tregun grek. procesverbalet e te dhenave te sigurise do ruhen ne nje platform elektronike me te drejte hyrjeje nga perdoruesit profesional te produkteve (READ platform) bashke dhe me kartelat Workplace Instruction Cards (WICs). Aksesi nga distanca te perdoruesve profesional te procesverbaleve e te dhenave te sigurise dhe te WICs pritet te siguroje mbrojtjen e shendetit te perdoruesve dhe te reduktoje efektet negative ne ambjent.

Shenim i Administratorit te projektit
Procedura nuk nenkupton kosto per kompanine, procesverbalet e te dhenave te sigurise do te perdoren ne mirebesim nga grupi i projektit, i cili do informje paralelisht per ndonje mangesi te legjislaconit ne zbatim .