Rezultatet qe Priten

Zhvillimi i nje qendreje baze per te dhenat me mundesi ruajtjeje me shume se 10.000 procesverbalet te te dhenave te sigurise dhe 40.000 WISC ngjyrash, vernik, materilae ndertimi dhe detergjentesh profesional qe jane ne dispozicion ne tregun grek.

Me shume se 10.000 perdorues profesional (Grek dhe emigrant ) qe jane ne cdo zone te Greqise do ken mundesi hyrjeje falas ne informacionin e sigurise ne shume gjuhe dhe ne menyre te thjeshte.

Trajnime per perdoruesit profesional ndermjet 6 seminareve ne loboratore dhe 9 konferenca ne lidhje me perdorimin e platformes READ, perdorimin e sigurt te substancave kimike dhe procedurat me te pershtatshme per menaxhimin e mbetjeve.

Reduktim te pakten 10% te demtimeve dhe aksidenteve ne ambjentet e punes.

Riciklim ose disponimin e duhur e me shume se 1.000 paketave qe ne vitin e pare te perdorimit te READ.

Promovimin e produkteve kimike me simbolin ekologjik, duke rritur qendrueshmerine e mjedisit me prodhimin e produkteve te cilesise se larte me ndikim te ulet mjedisor.

Promovimin e produkteve me gjurme te ulet te karbonit dhe bilancit per karbonin neutral dhe aplikimin e metodologjise PAS2050.