Rezultatet - Technical Deliverables

Materiale qe duhet te dorezohen - Technical Deliverables

Titulli i MaterialeveNUMRI I VERPIMIT TE LIDHURDATA E DOREZIMIT
Pershkrimi I Pergjithshem I projektit READ dhe Formulari I Aplikimit A 1 21/10/2013
Memorandumi i Mirekuptimit te Lidhjes se Industrive Kimike Greke

Memorandumi i Mirekuptimit te Shoqatave Mbaregreke e Ngjyrave Industriale dhe Bojrave
A 1 31/10/2013
Udhezimet mbi te dhenat standarte dhe ne perputhje me ligjin A 2 29/11/2013
Monitorimi dhe mjete e menaxhimit te projektit "Redmine" C 1 29/11/2013
Praktika nga seminari per Procesverbalet e te Dhenave te Sigurise D 2 28/02/2014
Vleresimi fillestar i Rezultateve C 1 31/03/2014
MPraktika nga grupi i pare i punetoreve rreth projektit READ D 2 30/05/2014
Qendra e te dhenave READ qe permbane 10,000 te dhena B 2 28/11/2014
Dokumenta per adaptimin e (Klasifikimit Amballazhimit Etiketimit) CLP D 1 09/02/2015
Broshura per perdorimin e READ Platform nga Perdorues profesional D 1 27/02/2015
   Kompletimi i READ Platform B 3 30/04/2015
    Vleresimi i dyte i Rezultateve C 1 30/04/2015
    Praktika nga grupi i dyte i punetoreve rreth CLP adaptimi dhe perdorimi i READ Platform D 2 30/06/2015
    Perditesimi READ Platform me informacion nga CLP B 4 21/09/2015
    Vlersimi Final i Rezultateve C 1 28/09/2015
    Raporti Layman's D 1 28/09/2015
    Pas-LIFE Plani Komunikimit D 3 01/10/2015